Aktuality

zář 2021
01
Informace k zahájení školního roku 2021/22

Přítomnost žáků ve škole:

 1.9.2021   8:00 - 11:00 
 2.9.2021   8:00 - 12:00 nematuritní třídy 
 9:00 - 12:00 maturitní třídy 
 3.9.2021   8:00 - 12:00 
 od 6.9.2021   výuka podle stálého rozvrhu 
 • Test z anglického jazyka pro 1. ročníky proběhne 2.9. od 8:00 do 9:00 hod.
 • Vybírání a rozdávání učebnic NG - 2. a 3.9.
 • Burza učebnic VG - 2. a 3.9.
 • Fotografování tříd 2.9.
 • Třídnické práce 1. - 3.9. průběžně (řády, bezpečnost práce a ochrana zdraví, aktualizace údajů)

Screeningové testování žáků

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN a v souladu s Manuálem MŠMT ze dne 17.8.2021 bude provedeno screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září, vždy od 8:00 hod.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží 1.9. třídnímu učiteli splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1.9.2021

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Po vstupu do budovy školy a po přezutí v šatnách je nutné použít dezinfekci na ruce.
 • Po příchodu do třídy si každý student důkladně umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 
 • Vyučující zajišťují během vyučovacích hodin pravidelné větrání učeben.
 • Je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny; kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 
 • Ve společných prostorách školy žáci dodržují odstupy a minimalizují osobní kontakty. 
 • Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor FFP2, nanorouška. 
 • Všichni strávníci ve ŠJ použijí dezinfekci na ruce před odebráním oběda. 
 • Rodiče studentů a návštěvy vstupují do školy pouze v odůvodněných případech a musí dodržovat tato opatření: nasazení respirátoru FFP2 nebo nanoroušky, použití dezinfekce na ruce a dodržování rozestupů. 

Všechny aktuality