https://www.high-endrolex.com/9
Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů

Problematika sociálně patologických jevů je v současné době celospolečenským problémem, a proto i naše škola vypracovala Program prevence Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400, v rámci kterého se snažíme o systematické, nepřetržité a nenásilné pozitivní působení na studenty po celou dobu studia. Naším cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Na gymnáziu studuje kolem 660 studentů ve věkovém rozmezí 12 – 20 let. Školním programem prevence postupně projdou všichni studenti školy. Je zásluhou celého pedagogického sboru a úzké spolupráce s rodiči, že mezi studenty panují zdravé sociální vztahy, přátelská atmosféra a negativní jevy se zde prakticky nevyskytují.


Preventivní kompetence našich studentů jsou vytvářeny nejen konkrétními informacemi o společensky nežádoucích jevech, informacemi o zdraví a zdravém životním stylu, ale i osobnostním a sociálním rozvojem a výcvikem sociálních dovedností. Klademe velký důraz na vytváření přátelských vztahů a atmosféry v kolektivu, vzájemnou komunikaci, toleranci, partnerskou spolupráci, na posilování vlastního sebevědomí a sebedůvěry, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a své jednání, na rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi, odolnosti proti stresu a odmítání všech forem sebedestrukce. Učíme studenty získávat informace, analyzovat jejich obsah, diskutovat o vzniklých problémech, o jejich prožívání a o jejich vlivu na zdraví člověka.


Je prokázáno, že vzájemná spolupráce rodičů a školy výraznou měrou přispívá ke školní úspěšnosti žáků i k prevenci sociálně patologických jevů. Bez spolupráce na obou stranách nelze řešit prospěchové a výchovné problémy ani přijímat preventivní opatření. Díky komunikačním technologiím jsou třídní učitelé v pravidelném kontaktu s rodiči žáků. Řeší ihned problémy žáků v oblasti vzdělávání i v oblasti chování. Rodičům jsou na třídních schůzkách předávány informace o chování a prospěchu studentů a poskytovány informační letáky a brožury od školního metodika prevence.


Absolventi gymnázia by se měli umět orientovat ve společenských jevech a procesech tvořících rámec každodenního života, měli by být připraveni sledovat, hodnotit a v rámci možností i řešit různé situace související se zdravím a bezpečností své osoby, své budoucí rodiny, popř. i okolí, a to včetně mimořádných událostí.


K naplnění těchto našich cílů vyplývá nutnost nejen úzké spolupráce školy s rodiči, ale i s dalšími odbornými subjekty: v rámci programu prevence spolupracujeme s organizací Jules a Jim, z.ú., v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu s MP Education, s.r.o., dále jsme v kontaktu s psycholožkou z PPP pro Prahu 7 a 8, s okresním metodikem prevence, s ÚMČ Prahy 8, s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, s DDM v Praze 8, s PN Bohnice, se Soudcovskou unií ČR, s Nadací pro rozvoj občanské společnosti. I do budoucna budeme hledat nové kontakty a rozvíjet další spolupráci.

Mgr. Milena Jindráková
školní metodik prevence

Přiložené soubory

  Minimální preventivní program 2023/2024 (pdf)
(374kB, vloženo 1.9.2023)

  Program proti šikaně (pdf)
(182kB, vloženo 9.11.2022)

  PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE na školní rok 2022 - 2023 (pdf)
(319kB, vloženo 9.11.2022)