https://www.high-endrolex.com/9
Nostrifikace

Nostrifikace

1) Podávání žádostí o nostrifikační zkoušky:

 • žádost o nostrifikační zkoušky obdrží škola přímo od MHMP
 • uchazeč se ve škole sám neregistruje
 • přesný termín zkoušky stanoví škola v časovém rozpětí stanoveném MHMP a pošle uchazeči e-mailem (popř. poštou)

2) Základní informace ke zkouškám:

 • uchazeč je povinen se dostavit do školy na zkoušku 15 minut před stanoveným termínem zkoušky
 • před zkouškou se prokáže dokladem totožnosti a předložíte originál usnesení MHMP
 • v případě neúspěchu u zkoušky uchazeč nemá nárok na opravný termín
 • ze stanovené zkoušky se lze omluvit pouze před jejím termínem, a to předložením potvrzení od lékaře, policie
 • omluva po termínu zkoušky nebude akceptována
 • zkouška probíhá v českém jazyce, uchazeč má právo si přizvat tlumočníka
 • tlumočník musí před zkouškou předložit průkaz tlumočníka
 • tlumočníka si uchazeč obstarává sám a na vlastní náklady (škola tlumočníka nezajišťuje)
 • zkouška probíhá ústní formou před komisí, u matematiky je navíc písemná část, u informatiky praktická část

3) Témata a seznam doporučené literatury k nostrifikačním zkouškám: